Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden | Vier Creative

Versie 1.0

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Vier Creative Studio V.O.F., kantoorhoudende aan de Heresingel 4B, 9711 ES, te Groningen, ingeschreven in de Kamer van Koophandel 12345678 (hierna: “Vier Creative”) en zijn wederpartij ("Opdrachtgever").

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Vier Creative alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Voor het laatst gewijzigd op: 08-02-2024


Definities 

 1. Algemene Voorwaarden: de overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan Vier Creative zijn Diensten aan Opdrachtgever levert, en waarvan de Algemene Voorwaarden en de Verwerkersovereenkomst onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

 2. Diensten: Alle door Vier Creative aan de Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst te leveren diensten, in het bijzonder diensten op het gebied van het ontwikkelen, in gebruik geven, inrichten, en hosten van websites en dienstverlening zoals het registeren van domeinnamen, advertentiecampagnes en zoekmachine optimalisatie.

 3. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

 4. Klantdata: alle gegevens en overige informatie ingevoerd of opgeslagen bij en tijdens gebruik van de Diensten of anderszins in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verstrekt door Opdrachtgever aan Vier Creative.

 5. Offerte: het schriftelijk aanbod van Vier Creative dat door Opdrachtgever is aanvaard waarin beschreven wordt wat er door Vier Creative geleverd wordt en welke bedragen Opdrachtgever hiervoor verschuldigd is. In specifieke gevallen kan Vier Creative in deze context ook gebruikmaken van een overeenkomst van opdracht waar relevante afspraken staan opgenomen. 

 6. Opdrachtgever: de wederpartij van Vier Creative

 7. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Vier Creative en de Opdrachtgever ten aanzien van het leveren van Diensten, waarvan de Verwerkersovereenkomst onlosmakelijk deel uitmaakt. 

 8. Partij(en): Vier Creative en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk. 

 9. Vertrouwelijke Informatie: Alle niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een of beide partijen en informatie waarvan een partij aangeeft dat deze vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden beschouwd.

 10. Verwerkersovereenkomst: bijlage bij deze Algemene Voorwaarden. In deze bijlage zijn rechten en plichten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens vastgelegd.

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op enig aanbod van Vier Creative en alle Overeenkomsten die daaruit voortvloeien.

 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dergelijke voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze middels ondertekening door Vier Creative zijn aanvaard.

Offerte en aanvaarding

 1. Vier Creative stelt een Offerte op waarin Vier Creative aangeeft welke werkzaamheden (hierna: "Diensten") Vier Creative aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de omschrijving van de Diensten die in de Offerte is aangegeven is bindend.

 2. De Diensten omvatten over het algemeen het ontwerpen van websites, huisstijlen, lay-out, teksten, ontwerpen, foto's, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, logo's en alles wat verband houdt met de grafische ontwikkeling ervan en dienstverlening zoals advertentiecampagnes, drukwerk en zoekmachine optimalisatie. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien opgenomen in de Offerte.

 3. Een Offerte is geheel vrijblijvend en veertien (14) dagen na verzending geldig, tenzij anders overeengekomen in de Offerte. Vier Creative kan nimmer verplicht worden de aanvaarding van Opdrachtgever na deze periode aan te nemen, maar indien Vier Creative daartoe overgaat, is de Offerte alsnog aanvaard.

 4. De Overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de Offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door Vier Creative. De Offerte dient door Opdrachtgever te worden ondertekend en schriftelijk of per e-mail te worden geretourneerd.

 5. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de Offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Vier Creative werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Vier Creative verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele Offerte af te wachten.

 6. Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide Partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald. 

Uitvoering van de Diensten en medewerking

 1. Na het tot stand komen van de Overeenkomst zal Vier Creative de Diensten zo snel mogelijk uitvoeren in overeenstemming met de Offerte, waarbij rekening wordt gehouden met de redelijke wensen van de Opdrachtgever. Vier Creative zal bij de uitvoering de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen en zich inspannen om de Overeenkomst op correcte wijze uit te voeren. 

 2. Opdrachtgever dient alle redelijke inspanningen te doen en laten die noodzakelijk en wenselijk zijn om een correcte en tijdige uitvoering van de Diensten door Vier Creative mogelijk te maken. Met name is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van alle gegevens die door Vier Creative als noodzakelijk worden aangemerkt, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Diensten.

 3. Opdrachtgever zal Vier Creative toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder zijn beheer (zoals webhostingaccounts) die Vier Creative redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren. In bijzondere gevallen kan worden afgesproken dat Opdrachtgever zelf de benodigde data plaatst of aanpassingen doorvoert aan deze diensten of accounts.

 4. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle informatie die hij aan Vier Creative verschaft in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst volledig, accuraat en actueel zijn. Bij wijzigingen dient Opdrachtgever Vier Creative daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. 

 5. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Vier Creative het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Vier Creative is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke. 

 6. Vier Creative is gerechtigd, maar niet verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, informatie, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

 7. Vier Creative heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting tegenover Vier Creative niet na komt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden.

 8. Vier Creative zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen.

Meerwerk

 1. Indien Opdrachtgever verzoekt om aanvullende werkzaamheden of diensten die buiten de Overeenkomst vallen, oftewel verzoekt om meerwerk, zullen Partijen daarover in overleg treden en kan Vier Creative daartoe een aanbod doen. Vier Creative zal het meerwerk pas uitvoeren nadat Opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard. Vier Creative heeft het recht om een verzoek tot meerwerk te weigeren.

 2. Voor meerwerk waarvan Vier Creative kan aantonen dat het redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, of wanneer die noodzakelijkheid redelijkerwijs volgt uit de instructies van Opdrachtgever, heeft Vier Creative geen nadere toestemming nodig. Dergelijke werkzaamheden worden op basis de gebruikelijke tarieven van Vier Creative uitgevoerd en aan Opdrachtgever gefactureerd.

 3. Alle wijzigingen in de Diensten, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn en voor zover daaruit minder kosten bestaan dan minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

Accounts

 1. Bij gebruik van bepaalde Diensten van Vier Creative kan een account benodigd zijn, welke dan door Vier Creative aan Opdrachtgever wordt verstrekt.

 2. Accounts zijn persoonsgebonden en mogen niet worden gedeeld met andere personen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om inloggegevens zonder toestemming van Vier Creative te delen met derden.

 3. Vier Creative zal, indien dit onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst, ten behoeve van Opdrachtgever een of enkele accounts aanmaken met beheerdersrechten. Deze accounts met beheerdersrechten kunnen vervolgens worden gebruikt voor het aanmaken of verwijderen van andere accounts. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om de aangemaakte accounts (en bijbehorende autorisaties) tussentijds te controleren en zo nodig aan te passen.

 4. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de inloggegevens van de accounts strikt geheim worden gehouden. Alle handelingen die worden verricht via accounts komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 5. Indien Opdrachtgever vermoedt of constateert dat er misbruik wordt gemaakt van een account, dient hij direct alle maatregelen te nemen die nodig zijn om (verder) misbruik te voorkomen, voor zover dit binnen zijn macht ligt. Daarnaast zal Opdrachtgever onverwijld melding maken bij Vier Creative, zodat Vier Creative zo nodig aanvullende maatregelen kan nemen die nodig zijn om (verder) misbruik van het betreffende account te voorkomen.

Gebruiksregels

 1. Het is verboden de Diensten te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke (Europese) wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de Diensten van informatie die onrechtmatig, misleidend, smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (ongeacht of dit rechtmatig is of niet) om via de Diensten materialen aan te bieden, op te slaan of te verspreiden die:

 • kwaadaardige inhoud bevatten (zoals malware of andere schadelijke software);

 • inbreuk maken op rechten van derden (zoals intellectuele eigendomsrechten);

 • een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden;

 • hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materialen die inbreuk maken op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten.

 1. Voorts is het Opdrachtgever niet toegestaan om de Diensten onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen aan anderen, of de Diensten op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere gebruikers ontstaat (zoals het inzetten van eigen scripts of programma’s voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het overmatig vaak aanroepen van de Diensten).

 2. Indien Vier Creative constateert dat Opdrachtgever deze gebruiksvoorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij Opdrachtgever waarschuwen en verzoeken maatregelen te treffen om de overtreding op te heffen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Vier Creative zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen; waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Diensten tijdelijk opschorten en de toegang ertoe blokkeren. In volgens Vier Creative urgente of ernstige gevallen, kan Vier Creative zonder waarschuwing direct ingrijpen zonder aansprakelijk te zijn voor de gevolgen van de getroffen maatregelen.

 3. Indien naar het oordeel van Vier Creative hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Vier Creative of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Vier Creative gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

 4. Bij herhaaldelijke overtreding door Opdrachtgever zal Vier Creative Opdrachtgever een laatste waarschuwing geven waarna Vier Creative bij een opvolgende overtreding gerechtigd zal zijn de Overeenkomst per direct op te zeggen zonder dat daarvoor nadere kennisgeving nodig zal zijn.

 5. Hoewel Vier Creative ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden in de zin van dit artikel, is Vier Creative nooit gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel. Opschorting van de Diensten wegens overtreding van de gebruiksregels laat eventuele (periodieke) betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever geheel onverlet.

Beschikbaarheid en onderhoud

 1. Vier Creative streeft ernaar om de Diensten zoveel mogelijk beschikbaar te houden voor Opdrachtgever, maar kan niet garanderen dat de Diensten te allen tijde, ononderbroken en volledig beschikbaar zullen zijn.

 2. Vier Creative behoudt zich het recht voor om de Diensten, geheel of gedeeltelijk, te blokkeren of deze tijdelijk buiten werking te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan, of om onderdelen van de Diensten aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. Vier Creative streeft ernaar, maar is hiertoe niet gehouden, van tevoren te melden dat updates met functionele wijzigingen zullen worden uitgevoerd. Opdrachtgever kan in geen geval de oude versie van de Diensten blijven gebruiken of aanspraak maken op een aangekondigde update welke door omstandigheden niet is uitgevoerd, tenzij Vier Creative aangeeft dat de oude versie gebruikt kan blijven worden.

Ondersteuning

 1. Vier Creative biedt ondersteuning bij levering van de Diensten zoals vermeld in de Overeenkomst.

 2. Vier Creative is gerechtigd beperkingen te stellen aan het gebruik van de aangeboden vormen van ondersteuning. Daarnaast staat het Vier Creative vrij om beschikbaarheid en reactietijden van de ondersteuning vast te stellen en/of te wijzigen, tenzij anders overeengekomen.

 3. Herstel van beschadigde of verloren gegane data van Opdrachtgever waarvan de beschadiging of het verlies aan Opdrachtgever toe te rekenen valt, valt niet onder de ondersteuning als bedoeld in dit artikel.

Zoekmachine-optimalisatie

 1. Dit artikel is van toepassing indien de Overeenkomst (mede) betrekking heeft op zoekmachine optimalisatie (SEO) Indien de Dienst (mede) strekt tot het verbeteren van de positie van de website en/of diensten van Opdrachtgever in zoekresultaten bij zoekmachines, is dit artikel van toepassing.

 2. Vier Creative zal zich inspannen om de in de Overeenkomst genoemde website(s) te optimaliseren teneinde de zichtbaar- en vindbaarheid ervan ten aanzien van de in de Overeenkomst genoemde zoekmachine(s) te vergroten. 

 3. Gezien de vele variabelen, zoals de mate van inspanning rondom zoekmachineoptimalisatie van concurrenten van Opdrachtgever en het beheer van de zoekmachine zelf, kan Vier Creative geen garantie bieden omtrent de effectiviteit van de zoekmachineoptimalisatie en de resulterende vindbaarheid van betreffende website in zoekresultaten.

 4. Opdrachtgever machtigt Vier Creative hierbij om in de naam van Opdrachtgever accounts aan te maken bij zoekmachines en vergelijkbare openbaar toegankelijke diensten en om alle daarbij benodigde gegevens van Opdrachtgever te mogen opgeven. Indien aan dergelijke diensten kosten verbonden zijn, heeft Vier Creative hier schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever voor nodig.

Reclame

 1. Indien onderhoud van reclamecampagnes onderdeel van de Dienst is (zoals de Google AdWords-dienst), zal Vier Creative zich inspannen om de afgesproken reclamecampagnes te beheren bij de afgesproken zoekmachine(s). Dit omvat mede het koppelen van de gewenste zoektermen aan relevante pagina's op de website van Opdrachtgever, het verwijderen van slecht presterende onderdelen en het regelmatig rapporteren en analyseren van de resultaten van de reclamecampagnes aan Opdrachtgever. 

 2. De kosten van de reclamecampagne(s) worden door zoekmachine(s) aan Vier Creative gefactureerd. Vier Creative factureert dit vervolgens door aan Opdrachtgever.

 3. Opdrachtgever is gehouden facturen tijdig te voldoen, om te voorkomen dat een campagne niet wordt gestart, voortzetting van een campagne wordt geblokkeerd of anderszins wordt beperkt. Vier Creative is niet aansprakelijk voor het niet, of niet volledig functioneren van een reclamecampagne wanneer Opdrachtgever nalaat facturen tijdig te voldoen.

Drukwerk

 1. In geval van te drukken Werken dient de evaluatie plaats te vinden op basis van het digitaal aangeleverde ontwerp dan wel de eventuele zet-, druk-, of andere proef zoals aangeleverd door Vier Creative. Afkeuren van de uiteindelijke gedrukte werken is alleen toegestaan indien het grove afwijkingen van de proeven betreft die bij een normaal drukproces niet voor mogen komen.

 2. Afwijkingen als gevolg van kleurinstellingen van beeldschermen kunnen nimmer leiden tot afkeuring van het geleverde werk.

Hosting

 1. Indien de Dienst strekt tot de het hosten van een Werk zal Vier Creative zich inspannen om bij verandering van dienstverlening door derden de betreffende Diensten aan te passen om ongestoorde voortzetting zo veel mogelijk te realiseren. 

 2. Indien Vier Creative geen partij is bij levering van de in het vorige lid bedoelde Diensten, kan Vier Creative niet garanderen dat de wederpartijen bij deze leveringscontracten op enig moment toestaan dat een Dienst geleverd wordt zoals gewenst door Opdrachtgever. Hetzelfde geldt indien relevante wet- of regelgeving levering van een Dienst bemoeilijkt of onmogelijk maakt.

Domeinnaam

 1. Indien de Dienst strekt tot de het leveren van een domeinnaam zal Vier Creative zich inspannen om bij verandering van dienstverlening door derden de betreffende Diensten aan te passen om ongestoorde voortzetting zo veel mogelijk te realiseren. Indien door Partijen overeengekomen, worden de kosten hiervoor gefactureerd aan Opdrachtgever.

 2. Indien Vier Creative geen partij is bij levering van de in het vorige lid bedoelde Diensten, kan Vier Creative niet garanderen dat de wederpartijen bij deze leveringscontracten op enig moment toestaan dat een Dienst geleverd wordt zoals gewenst door Opdrachtgever. Hetzelfde geldt indien relevante wet- of regelgeving levering van een Dienst bemoeilijkt of onmogelijk maakt.

Ontwikkelen van Werken

 1. Met betrekking tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van werken zoals websites, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto's, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo's of huisstijlen (hierna: "Werken"), geldt het in dit artikel bepaalde.

 2. Vier Creative geeft geen garanties ten aanzien van het functioneren bij gebruik van niet-courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware tenzij en voor zover in de Offerte anders is vermeld.

 3. Indien een Dienst vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan Vier Creative levert staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Vier Creative. Opdrachtgever vrijwaart Vier Creative van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.

 4. Vier Creative heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto's en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.

 5. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever. Vier Creative zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

 6. Opdrachtgever vrijwaart Vier Creative voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Vier Creative.

 7. Vier Creative zal de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, PSD, HTML/CSS of PHP-code) van geleverde Werken nimmer aan Opdrachtgever of derden ter beschikking stellen.

 8. Vier Creative zal bronbestanden van de Werken bewaren zolang Vier Creative Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat Vier Creative Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. Vier Creative is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is Vier Creative gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.

Oplevering en aanvaarding

 1. Vier Creative zal de te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in zijn professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.

 2. Opdrachtgever dient vervolgens binnen tien (10) dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.

 3. Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

 4. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Vier Creative zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Vier Creative doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van vijf (5) dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.

 5. Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd, zullen er revisierondes volgen totdat het Werk naar het redelijke oordeel van Opdrachtgever is afgerond.

 6. Indien een Partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Vier Creative gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Vier Creative kan slechts opzeggen nadat zij bij een revisie of motivatie aangeeft dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.

 7. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Vier Creative het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

Back-up en herstel

 1. Alleen als dit uitdrukkelijk is overeengekomen zal Vier Creative regelmatig reservekopieën (back-ups) maken van door Opdrachtgever op systemen van Vier Creative opgeslagen klantdata, en deze op verzoek, tegen een vergoeding, aan Opdrachtgever beschikbaar stellen.

 2. Reservekopieën kunnen na beëindiging van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om tijdig een reservekopie van de klantdata bij beëindiging van de Overeenkomst te verzoeken conform hetgeen daarover is bepaald in Artikel 18 (exit).

Exit

 1. Vier Creative zal in geval van een rechtsgeldige opzegging van de Overeenkomst, en in overeenstemming met de Overeenkomst, op verzoek van Opdrachtgever, waarvan het verzoek voor of bij de opzegging moet zijn ingediend, zich inspannen medewerking te verlenen om overdracht van klantdata naar Opdrachtgever of een door Opdrachtgever geselecteerde andere dienstverlener mogelijk te maken. Voorgaande is te allen tijde beperkt tot de mogelijkheden zoals deze door Vier Creative op betreffend moment worden aangeboden.

 2. Voor de in het vorige lid bedoelde medewerking zal Vier Creative haar op dat moment geldende tarieven voor Opdrachtgever hanteren. Alle overige kosten van de overdracht naar een andere dienstverlener komen tevens voor rekening van Opdrachtgever.

Rechten van intellectueel eigendom

 1. De Diensten, de onderliggende software alsmede alle informatie, afbeeldingen, teksten en andere door Vier Creative aangeleverde Werken, zijn het intellectueel eigendom van Vier Creative of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Vier Creative, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst voor het beperkte doel waarvoor de Diensten en aangeleverde werken ter beschikking zijn gesteld. Het gebruiksrecht eindigt op het moment dat de Overeenkomst eindigt.

 3. Vier Creative behoudt zich het recht voor om binnen de Diensten meldingen te plaatsen die aangeven dat de betreffende Dienst wordt geleverd door Vier Creative.

 4. Vier Creative gebruikt voor zijn werkzaamheden open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Voor door Vier Creative zelfgemaakte Werken geldt dat de rechten bij Vier Creative liggen, tenzij er met Opdrachtgever schriftelijk afgesproken wordt dat de rechten overgedragen worden. 

 5. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Vier Creative Opdrachtgever daarover tijdig adviseren.

 6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

 7. Het is Vier Creative toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Werken. Indien Vier Creative door middel van technische bescherming de Werken heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

 8. Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de klantdata of andere door Opdrachtgever aangeleverde materialen blijven berusten bij Opdrachtgever of diens licentiegevers. Opdrachtgever vrijwaart Vier Creative voor enige aanspraken van derden op grond van de inbreuk op een (intellectueel eigendoms-) recht vanwege de klantdata of materialen zoals afkomstig van Opdrachtgever.

 9. Het is Vier Creative toegestaan om op redelijke wijze de (bedrijfs)naam, het logo, de klantcase en een algemene beschrijving van Opdrachtgever te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit.

Producten of diensten van derden

 1. Opdrachtgever verstrekt Vier Creative de volmacht om namens Opdrachtgever bestellingen te plaatsen voor producten of diensten van derden, indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 2. Indien op het gebruik van de producten of diensten van derden aanvullende of afwijkende voorwaarden van toepassing zijn, zal Vier Creative inzage daarin verstrekken op verzoek van Opdrachtgever. Vier Creative is gerechtigd deze voorwaarden onder de volmacht als bedoeld in voorgaand lid namens Opdrachtgever te aanvaarden.

 3. Afhankelijk van de betreffende producten en diensten van derden zal facturatie daarvoor via Vier Creative of via desbetreffende derde geschieden. Indien de facturatie via Vier Creative verloopt, is het Opdrachtgever niet toegestaan enige betalingsverplichting op te schorten als gevolg van wanprestatie door de betreffende derde.

 4. Vier Creative is in geen geval aansprakelijk ten aanzien van producten en diensten geleverd door de derden zoals bedoeld in het onderhavige artikel.

Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

 2. Indien Opdrachtgever een vastgesteld aantal uren afneemt dient het volledige bedrag voor aanvang van de werkzaamheden vooraf voldaan te worden.

 3. Vier Creative zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever.

 4. Vier Creative is gerechtigd om een aanbetaling van Opdrachtgever te verlangen, voordat Vier Creative overgaat tot (verdere) uitvoering van de werkzaamheden.

 5. De betalingstermijn van facturen is veertien (14) dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever vanaf veertien (14) dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.

 6. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Vier Creative te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat Vier Creative de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Vier Creative blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven (7) dagen het betwiste alsnog te voldoen.

 7. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

 8. Eens per kalenderjaar is Vier Creative gerechtigd de gehanteerde tarieven aan te passen op basis van de op dat moment gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI), waarbij een stijging de vijf procent (5%) nooit mag overschrijden. Vier Creative zal Opdrachtgever ten minste twee (2) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.

 9. Opdrachtgever is gehouden de bedragen voortkomende uit de Overeenkomst te voldoen aan Vier Creative. Indien Opdrachtgever uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen bestaat, zijn ieder van die personen hoofdelijk gehouden aan de betalingsverplichtingen gevolg te geven.

 10. Indien er bewijs geleverd dient te worden ter zake de verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen, leveren alle relevante documenten en gegevens uit de systemen en administratie van Vier Creative volledig bewijs op onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.

Privacy 

 1. Bij het gebruik van bepaalde Diensten worden door Vier Creative in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk om Opdrachtgevers eigen klanten over deze verwerking van persoonsgegevens te informeren en staat ervoor in dat voor de aan Vier Creative verstrekte opdracht tot verwerking van (persoons)gegevens een wettelijke grondslag bestaat.

 2. Vier Creative is er niet voor verantwoordelijk als Opdrachtgever de klanten niet of op een onjuiste manier over de verwerking van persoonsgegevens heeft geïnformeerd.

 3. Omdat Vier Creative bij de uitvoering van de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, gelden daarvoor de afspraken die zijn vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst in Bijlage I onder deze Algemene Voorwaarden.

Geheimhouding

 1. Partijen zullen Vertrouwelijke Informatie van de andere partij strikt geheimhouden en slechts gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 2. De ontvangende partij zorgt dat Vertrouwelijke Informatie hetzelfde niveau van bescherming tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik krijgt als diens eigen Vertrouwelijke Informatie, maar minstens een redelijk niveau van bescherming.

 3. De in dit artikel neergelegde verplichtingen gelden niet in het geval van informatie die:

 • algemeen toegankelijk is of wordt voor het publiek door andere oorzaken dan bekendmaking door de ontvangende partij in strijd met de Overeenkomst;

 • al in bezit van de ontvangende partij was voordat deze door of namens de verstrekkende partij aan haar bekend werd gemaakt;

 • op niet-vertrouwelijke en rechtmatige basis aan de ontvangende partij beschikbaar wordt gesteld door een andere bron dan de verstrekkende partij; of

 • door de ontvangende partij zelfstandig is ontwikkeld.

 1. Indien een partij een bevel tot afgifte van Vertrouwelijke Informatie van een bevoegde instantie ontvangt, heeft hij het recht om tot afgifte over te gaan. De verstrekkende partij wordt echter zo spoedig mogelijk (vooraf) over het bevel geïnformeerd, tenzij dit niet is toegestaan. Indien de verstrekkende partij aangeeft maatregelen te willen nemen tegen het bevel (bijvoorbeeld via een kort geding), zal de ontvangende partij wachten met afgifte tot hierop is beslist, voor zover dit wettelijk mogelijk is.

Aansprakelijkheid

 1. Vier Creative is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitende verstaan alle schade bestaande uit:

 • schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);

 • redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om Vier Creative er toe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;

 • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;

 • redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld;

 • redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt om de prestatie alsnog te laten voldoen aan de Overeenkomst.

 1. Onverminderd het hiervoor bepaalde, is de aansprakelijkheid van Vier Creative voor directe schade per jaar beperkt tot het bedrag (exclusief btw) dat Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst aan Vier Creative verschuldigd is gedurende drie (3) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. In geen geval zal de totale vergoeding voor enige schade meer bedragen dan vijfduizend (5000) euro op jaarbasis.

 2. Enige in de Overeenkomst opgenomen beperking van aansprakelijkheid van Vier Creative komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Vier Creative, dan wel dood of lichamelijk letsel.

 3. De aansprakelijkheid van Vier Creative wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Vier Creative direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Vier Creative ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Vier Creative in staat is adequaat te reageren. 

 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Opdrachtgever de schade uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk bij Vier Creative meldt. 

Overmacht

 1. Vier Creative kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden, indien nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. Vier Creative kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hiervan het gevolg is.

 2. Van overmacht is in ieder geval sprake bij stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, vertragingen en toerekenbare tekortkomingen aan de zijde van toeleveranciers, mobilisatie, oorlog, terreur, stakingen, personeelstekorten, in- en uitvoerbelemmeringen, stagnatie in toelevering, brand en overstromingen.

 3. Indien een overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat hierbij enige verplichting tot ongedaanmaking ontstaat.

Duur en opzegging

 1. Deze Overeenkomst wordt aangegaan op de in de Offerte overeengekomen termijn op project-basis. De Overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze Algemene Voorwaarden wordt bepaald, of met wederzijds goedvinden van Partijen. 

 2. Opdrachtgever kan een Dienst strekkende tot het ontwikkelen of aanpassen van Werken tussentijds opzeggen tegen betaling van een afkoopsom van vijftig procent (50%) van de totale waarde van de nog niet geleverde delen van de Overeenkomst. 

 3. Indien bepaalde Diensten naar hun strekking voor onbepaalde tijd geleverd worden (zoals onderhoud en hosting) wordt de Overeenkomst voor deze Diensten geacht te zijn aangegaan voor perioden van steeds een (1) jaar. Partijen kunnen de Overeenkomst steeds tegen het einde van deze periode schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van een (1) maand. 

 4. Opzegging van een Overeenkomst zal niet leiden tot een verplichting tot crediteren van eventuele reeds betaalde of conform de Overeenkomst gefactureerde vergoedingen (zoals bijvoorbeeld opstartkosten voor een website), tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 5. Vier Creative mag de Overeenkomst per direct schriftelijk opzeggen of ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, indien:

 • Opdrachtgever faillissement aanvraagt of diens faillissement is uitgesproken;

 • Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of wordt verleend;

 • de activiteiten van Afnemer worden beëindigd of het bedrijf van Opdrachtgever wordt geliquideerd; of

 • er beslag is gelegd op een deel van het vermogen van Opdrachtgever.

 1. In het geval dat de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Vier Creative op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en blijft Opdrachtgever de al gefactureerde bedragen verschuldigd en ontstaan er geen verplichtingen tot ongedaanmaking.

 2. Bij opzegging of ontbinding om welke reden dan ook is Vier Creative gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Vier Creative is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

 1. Vier Creative heeft het recht om (onderdelen van) deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden door Vier Creative ten minste twee (2) weken van tevoren aan Opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt.

 2. Indien een door Vier Creative aangekondigde wijziging van de Algemene Voorwaarden de positie van Opdrachtgever negatief beïnvloedt, kan Opdrachtgever hiertegen gemotiveerd schriftelijk bezwaar maken voordat de betreffende wijziging in werking treedt. In geval van bezwaar kan Vier Creative de wijziging heroverwegen en besluiten om deze geheel of gedeeltelijk in te trekken.

 3. Indien Vier Creative besluit om de wijziging ondanks het bezwaar van Opdrachtgever door te voeren, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst op te zeggen tegen, en uiterlijk tot, de datum waarop de wijziging van kracht wordt.

 4. Indien Opdrachtgever niet binnen twee (2) weken na aankondiging door Vier Creative gemotiveerd schriftelijk bezwaar maakt tegen de voorgenomen wijziging, wordt Opdrachtgever geacht met de wijziging in te hebben gestemd.

 5. Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wet- en regelgeving en wijzigingen die in het voordeel zijn van Opdrachtgever, kunnen door Vier Creative worden doorgevoerd zonder aankondiging. Opdrachtgever heeft bij dergelijke wijzigingen niet het recht om bezwaar te maken en/of de Overeenkomst op te zeggen.

Slotbepalingen

 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Vier Creative gevestigd is.

 2. Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 3. Onder "schriftelijk" valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.

 4. De door Vier Creative ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

 5. Opdrachtgever kan zijn rechten en/of verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van Vier Creative. 

 6. Vier Creative is gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die Vier Creative of de bedrijfsactiviteit van Vier Creative overneemt, zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever. 

 7. De toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1, 6:227c en artikel 7:408 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Bijlage I: Verwerkersovereenkomst 

Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Vier Creative (hierna: Verwerker) uitvoert ten behoeve van een wederpartij aan wie hij Diensten levert (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke) op grond van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst. Deze Verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Vier Creative en Opdrachtgever.  

Doeleinden van verwerking

 1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van onder meer het bouwen, onderhouden en optimaliseren van websites, en het opzetten en beheren van advertentiecampagnes

 2. De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in Bijlage A. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. 

 3. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd. Verwerker mag echter de persoonsgegevens gebruiken voor kwaliteitsdoeleinden, zoals het doen van wetenschappelijk of statistisch onderzoek naar de kwaliteit van zijn dienstverlening.

Verplichtingen Verwerker

 1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorgdragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval de AVG.

 2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens uitdrukkelijke verzoek, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.

 3. De verplichtingen van Verwerker die uit deze verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

 4. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving.

 5. Verwerker zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (“DPIA”) en een eventueel benodigde voorafgaande raadpleging bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 6. Verwerker zal conform artikel 30 AVG een register van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten voeren, die zij ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke verricht onder deze Verwerkersovereenkomst. 

Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Daarnaast mag Verwerker de persoonsgegevens ook doorgeven naar een land buiten de EER, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Verwerkersovereenkomst en de AVG.

 2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op dienst uitdrukkelijke verzoek, informeren over het land of de landen waarin de persoonsgegevens worden verwerkt. Verwerker staat er voor in dat, gelet op de omstandigheden die op de doorgifte van de persoonsgegevens of op een categorie gegevensdoorgiften van invloed zijn, er bij landen buiten de EER sprake is van een passend beschermingsniveau.

Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke.

 2. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Inschakelen van derden of onderaannemers

 1. Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker hierbij specifieke schriftelijke toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens, op grond van deze Verwerkersovereenkomst, gebruik te maken van de derden en/of onderaannemers (subverwerkers) zoals opgenomen in Bijlage B.

 2. Voor het inschakelen van overige subverwerkers, geeft Verwerkingsverantwoordelijke hierbij algemene schriftelijke toestemming. Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke per e-mail informeren over beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van subverwerkers. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om tegen enige, door Verwerker in te schakelen subverwerkers, schriftelijk en gemotiveerd binnen twee weken bezwaar te maken. Wanneer Verwerkingsverantwoordelijke bezwaar maakt tegen de door Verwerker gewenste in te schakelen subverwerker(s), zullen Partijen in onderling overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen. 

 3. Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk ten minste dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen.

 4. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze Verwerkersovereenkomst door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

Beveiliging

 1. Verwerker zal voldoende technische en organisatorische maatregelen nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

 2. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

Meldplicht

 1. Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een inbreuk in verband met persoonsgegevens in de zin van art. 4 lid 12 AVG (“datalek”) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging op de hoogte van het datalek.

 2. De meldplicht van Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een datalek is geweest alsmede, voor zover bekend bij Verwerker, de in artikel 33 lid 3 AVG bedoelde informatie. Indien Verwerker niet over alle in dit artikel bedoelde informatie beschikt, zal zij deze alsnog zo spoedig mogelijk verzamelen en ter beschikking stellen aan Verwerkingsverantwoordelijke.

Afhandeling verzoeken van betrokkenen

 1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten (artikel 15-22 AVG) richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

 2. Indien Verwerkingsverantwoordelijke niet in staat is om het verzoek zelfstandig af te handelen, zal Verwerker medewerking verlenen om het verzoek af te handelen. Verwerker mag hiervoor de naar redelijkheid gemaakte kosten bij Verwerkingsverantwoordelijke in rekening brengen.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Audit

 1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te (laten) voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van de verplichtingen van Verwerker die voortvloeien uit de Verwerkersovereenkomst.

 2. Deze audit mag maximaal eens per jaar plaatsvinden, tenzij er een concreet en aantoonbaar vermoeden is van niet-naleving van de afspraken in de Verwerkersovereenkomst. 

 3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers binnen een redelijke termijn beschikbaar stellen.

 4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk. 

 5. De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.

Duur en beëindiging

 1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door ondertekening van Partijen en op de datum van de laatste ondertekening.

 2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Offerte tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking. De Verwerkersovereenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd en kan slechts worden gewijzigd met schriftelijke instemming van Partijen.

 3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker - naar keuze van Verwerkingsverantwoordelijke - alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn in originele of kopievorm retourneren aan Verwerkingsverantwoordelijke, en/of deze originele persoonsgegevens en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.

 4. Partijen mogen deze overeenkomst alleen wijzigen met wederzijdse instemming.

Bijlage A: Specificatie persoonsgegevens en betrokkenen

Categorieën betrokkenen en persoonsgegevens van verschillende doeleinden

Verwerker zal in het kader van artikel 1.1 van de Verwerkersovereenkomst, de volgende (bijzondere) persoonsgegevens van de genoemde categorieën betrokkenen verwerken in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke:

Soorten persoonsgegevens:

 • Bezoekersgedrag 

 • E-mailadres 

 • Telefoonnummer

 • NAW-gegevens 

 • Financiële gegevens 

 • Foto’s 

Categorieën betrokkenen:

 • Klanten van Opdrachtgever 

 • Medewerkers van Opdrachtgever